ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κ&Σ) παρέχεται για ενημερωτικό μόνο σκοπό και δεν περιλαμβάνει νομικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε αποσκοπεί στο να αποτελέσει πηγή διαφήμισης.


Η Κ&Σ δεν ευθύνεται για καμία ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκύψει σε επισκέπτες που βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η Κ&Σ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα ή παραπέμπουν σε αυτήν.


Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της Κ&Σ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτήν. Η οποιαδήποτε είδους αναπαραγωγή ή αναμετάδοση, αποσπασματική ή μη, περιεχομένου της ιστοσελίδας απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Κ&Σ, εξαιρουμένης της προσωπικής χρήσης.