Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδεικτικά, η Εταιρεία ασχολείται σε τακτική βάση:


 • με όλους τους κλάδους του αστικού δικαίου
 • με το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο
 • με το εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο
 • με συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών
 • με το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο κεφαλαιαγοράς
 • με υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • με χρηματοδοτήσεις
 • με αποκρατικοποιήσεις
 • με το ναυτιλιακό δίκαιο
 • με το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης
 • με το δίκαιο των διεθνών μεταφορών
 • με το δίκαιο των ακινήτων
 • με το δίκαιο της ιατρικής ευθύνης
 • με όλους τους κλάδους του δημόσιου και διοικητικού δικαίου και ιδιαιτέρως με το δίκαιο της ενέργειας, με δημόσιους διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις και με το περιβαλλοντικό δίκαιο
 • με τη δικαστική επίλυση διαφορών κάθε δικαιοδοσίας
 • με υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας.

Στο πλαίσιο στενών συνεργασιών με δικηγορικές εταιρείες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, η Εταιρεία ασχολείται με μεγάλο αριθμό διασυνοριακών συναλλαγών και διαφορών. Στην Ελλάδα, η Εταιρεία διαθέτει σταθερούς, έμπειρους και έμπιστους συνεργάτες δικηγόρους σε όλες τις μεγάλες πόλεις.


Ενδεικτικά, στους πελάτες της Εταιρείας περιλαμβάνονται επιχειρήσεις από τους τομείς:


 • της τεχνολογίας
 • της ενέργειας
 • των επενδύσεων
 • του facility management
 • της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
 • της αεροπλοΐας
 • των κατασκευών
 • των υπηρεσιών υγείας και του χονδρεμπορίου φαρμάκων και παραφαρμάκων
 • των ιατρικών ειδών και του ιατρικού εξοπλισμού
 • του εμπορίου
 • της ιδιωτικής ασφάλισης
 • της βιομηχανίας
 • του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου
 • των μεταφορών – logistics
 • της λογιστικής και των ορκωτών ελεγκτών
 • των έργων και των μελετών
 • των χρηματοδοτικών μισθώσεων – leasing
 • των υπηρεσιών διαχείρισης στόλου και ενοικίασης οχημάτων
 • της κοινωφελούς και φιλανθρωπικής δράσης.

Πολύ μεγάλος αριθμός των πελατών της Εταιρείας είναι διεθνείς πελάτες.