Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» είναι δικηγορική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1965 από τον Κωνσταντίνο Δ. Κεραμέα, Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, αρχικά υπό μορφή δικηγορικού γραφείου, και αναδιαρθρώθηκε το 2007 από τη Νίκη Κεραμέως και τον Δημήτρη Κεραμέα, και οι δύο δικηγόροι Αθηνών και Νέας Υόρκης με αντίστοιχη επαγγελματική πείρα. Η αναδιάρθρωση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στη βάση δημιουργίας στην Αθήνα μιας δικηγορικής εταιρείας παροχής πλήρων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών με πρότυπο τις κορυφαίες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες και τις αρχές τους.


Η Εταιρεία μας επιδιώκει να αποτελεί σημείο αναφοράς για πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι αναζητούν παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με επαγγελματισμό, αξιοπιστία, αμεσότητα και συνέπεια. Θεωρούμε την παροχή νομικών υπηρεσιών μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών, επιδιώκοντας κατά αυτόν τον τρόπο διαρκώς την υλοποίηση των στόχων των πελατών μας, με επιχειρηματική συνείδηση και με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Οι δικηγόροι μας ενεργούν με προσωπική και εξατομικευμένη προσήλωση επί των υποθέσεων των πελατών μας και σε γλώσσα με την οποία οι πελάτες μας είναι εξοικειωμένοι. Οι δικηγόροι μας μιλούν και εργάζονται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.


Στους πελάτες της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, της τεχνολογίας, της εκμετάλλευσης ακινήτων, της ναυτιλίας, της αεροπλοΐας, των κατασκευών, του εμπορίου, των ασφαλίσεων, της βιομηχανίας και του τουριστικού κλάδου. Η πλειοψηφία των πελατών της Εταιρείας είναι διεθνείς.


Η Εταιρεία καλύπτει ευρύ φάσμα εταιρικών και δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνείς συναλλαγές και διαφορές. Ενδεικτικά, η Εταιρεία ασχολείται σε τακτική βάση με συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, κοινοπραξίες και άλλους κλάδους του εμπορικού και του εταιρικού δικαίου, χρηματοδοτήσεις, αποκρατικοποιήσεις, ενέργεια, ακίνητα, ασφαλιστικό δίκαιο, ναυτιλιακό δίκαιο, με όλους τους κλάδους του αστικού και εργατικού δικαίου, με περιβαλλοντικό δίκαιο, με υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και με τη δικαστική ή διαιτητική επίλυση διαφορών, διαθέτοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας. Στο πλαίσιο στενών συνεργασιών με δικηγορικές εταιρείες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, η Εταιρεία ασχολείται με μεγάλο αριθμό διασυνοριακών συναλλαγών και διαφορών.


Η Εταιρεία παρέχει επίσης ένα ποσοστό των υπηρεσιών της pro bono. Ενδεικτικά, έχει αναλάβει όλες τις πτυχές της νομικής εκπροσώπησης του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός» ( www.desmos.org). Ο «Δεσμός» αποσκοπεί στην αξιοποίηση πλεονάσματος, από εταιρείες και ιδιώτες, για την κάλυψη αναγκών ενός σημαντικού ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού που έχουν προκύψει κυρίως ως απόρροια της οικονομικής κρίσης.